อธิบายชุดวิชา

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (6 หน่วยกิต)
Integrated Basic Science
วัตถุประสงค์
          1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
          2. ทำนายสาเหตุและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสสารและพลังงานโดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์
          3. อธิบายความหมายอะตอม โมเลกุลและปฏิกิริยาทางเคมี
          4. อธิบายกระบวนการของสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุล
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ โดยการนำคณิตศาสตร์ไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงเชิง
ปริมาณและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลักการทางฟิสิกส์เพื่ออธิบายรูปแบบของพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หลักการทางเคมีที่เป็น
พื้นฐานระดับอะตอมและโมเลกุลที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทั้งชีวเคมีซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต
และกระบวนการดำรงชีวิต


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...