อธิบายชุดวิชา

52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค (6 หน่วยกิต)
Epidemiology and Disease Control
วัตถุประสงค์
          1. เข้าใจธรรมชาติของการเกิดโรค
          2. วิเคราะห์และอธิบายการกระจายของโรคในชุมชน
          3. วินิจฉัยปัญหาสาธารณสุขได้
          4. อธิบายวิธีการเฝ้าระวังโรคและวิธีสอบสวนการระบาดของโรคได้
          5. วิเคราะห์หาสาเหตุหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค ปัญหาสาธารณสุขได้โดยวิธีการทางวิทยาการระบาด
          6. นำความรู้ทางวิทยาการระบาดมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในครอบครัว ชุมชน
และหน่วยงานได้
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรคในแง่สังคมและนิเวศวิทยา ลักษณะและการกระจายของโรคตามลักษณะของ
บุคคล สถานที่และเวลา วิธีวินิจฉัยปัญหาสาธารณสุขในชุมชนลักษณะต่างๆ การศึกษาหาสาเหตุของโรคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค วิทยา
การระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคจากการประกอบอาชีพและภัย รวมทั้งการประยุกต์วิทยาการระบาดในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...