อธิบายชุดวิชา

52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข (6 หน่วยกิต)
Public Health Work in the Community
วัตถุประสงค์
          1. อธิบายหลักการทำงานในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานสาธารณสุขได้
          2. อธิบายการส่งเสริมบทบาทขององค์กรชุมชนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนได้
          3. อธิบายหลักการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานชุมชนได้
          4. ประยุกต์หลักการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุขไปใช้ในงานสาธารณสุข
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและหลักการทำงานในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการระดมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชน การส่งเสริมบทบาทของ
องค์กรชุมชนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานชุมชน ทั้งในด้านความเป็นผู้นำ การวิเคราะห์ชุมชน
การเข้าถึงชุมชน การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในชุมชนและมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขที่ยั่งยืนของประชาชนและชุมชน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...