อธิบายชุดวิชา

53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน (6 หน่วยกิต)
Community Health Planning
วัตถุประสงค์
          1. อธิบายแนวคิดและหลักการวางแผนงานสาธารณสุขได้
          2. อธิบายกระบวนการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขของชาติและวิวัฒนาการ และการวางแผนพัฒนาสาธารณสุข ของประเทศไทยได้
          3. จำแนกประเภทปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ประกอบการวางแผนงานสาธารณสุขได้
          4. อธิบายวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขหรือความต้องการในการวางแผนงานสาธารณสุข ระดับนโยบาย ระดับกลวิธี
และระดับปฏิบัติงานสาธารณสุขได้
          5. อธิบายการวางแผนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานสาธารณสุขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
          6. อธิบายการวางแผนงานสาธารณสุขชุมชนได้
          7. อธิบายหลักการดำเนินงานตามแผนสาธารณสุขที่กำหนดไว้ได้
          8. อธิบายการควบคุม กำกับ การนิเทศงาน และการประเมินผลงานสาธารณสุขได้
          9. สามารถเขียนรายงาน/โครงการ และประเมินแผนงาน/โครงการได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานสาธารณสุข แนวคิด หลักการและกระบวนการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศไทย ปัจจัยที่ใช้ใน
การวางแผนงานสาธารณสุข การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลวิธี ของแผนพัฒนาสาธารณสุข การ
วางแผนโครงการสาธารณสุข การวางแผนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานสาธารณสุข การวางแผนงานสาธารณสุขชุมชน การปรับแผนงานสาธารณสุข
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง หลักการดำเนินงานตามแผนงานสาธารณสุข การควบคุม กำกับงาน การนิเทศงาน และการประเมินผลแผนงาน/โครงการ
สาธารณสุข


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...