อธิบายชุดวิชา

54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (6 หน่วยกิต)
Basic Engineering for Occupational Health and Safety
วัตถุประสงค์
          1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ และความรู้เฉพาะด้านของวิศวกรรมสาขาต่างๆ
          2. สามารถอ่านแบบทางวิศวกรรมด้านต่างๆ ได้
          3. สามารถประยุกต์ความรู้เฉพาะด้านของวิศวกรรมสาขาต่างๆ ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
เคมี และการอ่านแบบทางวิศวกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...