อธิบายชุดวิชา

54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (6 หน่วยกิต)
Occupational Health and Safety Management
วัตถุประสงค์
          1. อธิบายแนวคิดของการเกิดอุบัติเหตุได้
          2. กำหนดวิธีการตรวจความปลอดภัย การขจัดอันตราย การป้องกันอุบัติเหตุและการสอบสวนอุบัติเหตุได้
          3. จัดระบบข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยได้
          4. จัดการอบรมและพัฒนางานด้านความปลอดภัยได้
          5. อธิบายหลักควบคุมความสูญเสียได้
          6. อธิบายหลักการวางแผนและจัดทำรายงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
          7. กำหนดวิธีการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมได้
          8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน
          9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการประเมินและการจัดการความเสี่ยง
          10.มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมายและคำจำกัดความของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ แนวคิดและทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุการวิเคราะห์และสอบสวน การเกิดอุบัติเหตุ
การวิเคราะห์ความสูญเสีย เทคนิคความปลอดภัยในการทำงานป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย นโยบายด้านความปลอดภัย การจัดสวัสดิการ ระบบข้อมูลงานและการจัดทำรายงานประจำปีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลัก
การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...