อธิบายชุดวิชา

54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Toxicology and Occupational Medicine
วัตถุประสงค์
          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางพิษวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
          2. สามารถประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพได้
          3. อธิบายแนวทางการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอันตรายจากสารพิษได้
          4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของงานอาชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
          5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพการทำงาน
          6. อธิบายสาเหตุและลักษณะอาการของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพได้
          7. สามารถวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพในระดับเบื้องต้นได้
          8. สามารถวางแผนการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพได้
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการทางพิษวิทยา กระบวนการเป็นพิษของสารเคมี กลไกและปฏิกิริยาของร่างกายเมื่อได้รับสารพิษ หลักการทดสอบและการกำหนด
มาตรฐานสารเคมีในสิ่งแวดล้อมและในร่างกายมนุษย์ ดัชนีอันตราย เครื่องมือวิเคราะห์ ด้านพิษวิทยา สารเคมีที่สำคัญและ ใช้กันมาก และมลพิษที่
เกิดจากกิจการทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และการช่วยเหลือเบื้องต้น
          ความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์ในการพัฒนาสมรรถภาพการทำงาน การศึกษากลไกการทำงานของร่างกายภายใต้ สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อผู้
ประกอบอาชีพ สาเหตุและลักษณะอาการของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หลักการวินิจฉัย โรคเบื้องต้น ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์โรคที่เกิดเนื่อง
มาจากการประกอบอาชีพ การเฝ้าระวังสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...