อธิบายชุดวิชา

54109 การยศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Ergonomics
วัตถุประสงค์
          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางด้านการยศาสตร์
          2. สามารถจัดหรือปรับปรุงสถานที่ทำงาน สภาพการทำงาน และวิธีการทำงานให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ได้
          3. สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ได้
          4. สามารถประเมินปัญหาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องจากการจัดสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสมทางด้านการยศาสตร์ และจิตวิทยา
ในการทำงานได้
          5. สามารถประยุกต์แนวทางในการค้นหาและแก้ไขปัญหาด้านการยศาสตร์และจิตวิทยาในการทำงานได้
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการและวิธีการทางด้านการยศาสตร์ ความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์ การจัดหรือปรับปรุงสถานที่ ทำงาน สภาพการ
ทำงาน และวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและผู้ปฏิบัติงาน การออกแบบและการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ให้เหมาะสมตามหลัก
การยศาสตร์ ความเครียดและความเมื่อยล้าจากการทำงาน การประเมินปัญหาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องจากการจัดสภาพการทำงานที่ไม่
เหมาะสมทางด้านการยศาสตร์ และจิตวิทยาในการทำงาน แนวทางการแก้ปัญหาทางด้านการยศาสตร์และจิตวิทยาในการทำงาน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...