อธิบายชุดวิชา

54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (6 หน่วยกิต)
Health System and Epidemiology for Occupational Health and Safety
วัตถุประสงค์
          1. มีความรู้ความเข้าใจวิชาการด้านระบบสุขภาพทั่วไป และการจัดระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย
          2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานระบบสุขภาพด้านต่างๆ กับงานอาชีว อนามัยและความปลอดภัยได้
          3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการระบาดและสามารถประยุกต์ใช้ในงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสุขภาพ และการจัดระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างดำเนินงานระบบสุขภาพ ด้านต่างๆ กับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย รวมทั้งความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการระบาดและการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาการระบาด ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...