อธิบายชุดวิชา

54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม (6 หน่วยกิต)
Industrial Hygiene: Control
วัตถุประสงค์
          1. อธิบายหลักการทั่วไปในการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานได้
          2. อธิบายหลักการออกแบบการทำงานและการตรวจสอบระบบระบายอากาศได้
          3. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอากาศ เสียง แสงสว่าง รังสี ความสั่นสะเทือน อุณหภูมิและความกดดัน บรรยากาศ
          4. สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้
          5. อธิบายแนวทางการเลือกใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการทั่วไปในการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน หลักการควบคุมคุณภาพอากาศ ระบบระบายอากาศ การควบคุมเสียง แสงสว่าง รังสี
ความสั่นสะเทือน อุณหภูมิและความกดดันบรรยากาศ และการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...