อธิบายชุดวิชา

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (6 หน่วยกิต)
Principles of Economics
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยและปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
          2. ศึกษาหน้าที่และบทบาทของฝ่ายต่างๆ ในสังคม กลไกการทำงาน และระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
          3. ศึกษาให้รู้จักแนวคิดและทฤษฎีทั้งทางจุลเศรษฐศาสตร์และมหเศรษฐศาสตร์ในการบริโภค การผลิต การออม และการลงทุน ตลอดจน
สมดุลของตลาดแบบต่างๆ
          4. วิเคราะห์ปัญหาและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
คำอธิบายชุดวิชา
          ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งนำมาสู่การแบ่งแยกการทำงานในสังคมและระบบเศรษฐกิจ กลไกและแนวคิดทฤษฎีทางจุลเศรษฐศาสตร์และ
มหเศรษฐศาสตร์ในด้านการบริโภค การผลิต การออม และการลงทุนของสาขารัฐบาลและสาขาเอกชน วิเคราะห์ปัญหาความสัมพันธ์ และความสมดุล
ของตลาดแบบต่างๆ ในระบบปิดและระบบเปิด และแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจพื้นฐาน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...