อธิบายชุดวิชา

60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ (6 หน่วยกิต)
Economics and Business Statistics
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ทางสถิติเบื้องต้น
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีทางสถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การจัดระเบียบและการสังเขปข้อมูล การหาสถิติเชิงพรรณา ความรู้เกี่ยวกับตัวแปรสุ่ม และการคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ การแจกแจง
ความน่าจะเป็นชนิดไม่ต่อเนื่องและชนิดต่อเนื่องแบบต่างๆ และการแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ วิธีการแบบนอนพาราเมตริก วิธีการคำนวณและการใช้เลขดัชนีแบบต่างๆ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา และการตัดสินใจ
ภายใต้ความไม่แน่นอนตามทฤษฎีของเบส์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...