อธิบายชุดวิชา

60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น (6 หน่วยกิต)
Economic Statistics and Elementary Econometrics
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น
          2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปศึกษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ต่างๆ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวัดค่ากลาง การวัดการกระจาย ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบทวินาม การแจกแจงแบบปัวส์ซง การแจกแจงแบบปกติ การ
แจกแจงสิ่งตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนนับ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทฤษฎีการตัดสินใจ การวิเคราะห์
เลขดัชนี การวิเคราะห์อนุกรมเวลา และสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
          ทฤษฎีเบื้องต้นของสมการการถดถอย การประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการ การถดถอย การตรวจสอบสมการการถดถอย การแปลงสภาพสมการที่ไม่เป็น
เส้นตรง ตัวแปรหุ่น การเกิดความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ การที่ตัวคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กัน เทคนิคการพยากรณ์ การสร้างและการประมาณค่าพารามิเตอร์
ของระบบสมการเกี่ยวเนื่องอย่างง่าย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...