อธิบายชุดวิชา

60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง (6 หน่วยกิต)
Regional and Urban Economics
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดการกระจายตัวบนพื้นที่ของประชากรและการจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ
          2. เพื่อให้รู้และเข้าใจ ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ในเขตชุมชนและลู่ทางในการแก้ไขปัญหาในเขตชุมชน
คำอธิบายชุดวิชา
          เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค ปัจจัยที่กำหนดการกระจายตัวบนพื้นที่ ปัจจัยเกี่ยวกับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สาเหตุของความแตกต่าง
กันในด้านความเจริญเติบโตของท้องที่ต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาคอันเป็นปัญหาเรื้อรังให้รัฐบาล
ต้องเข้าแทรกแซง ทฤษฎีของการพัฒนาภาคยุทธวิธีในการพัฒนาภาคและการวางแผนพัฒนาภาคเบื้องต้นเศรษฐศาสตร์เมือง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับวิกฤตการณ์
ในเขตชุมชน ความยากจนในเมือง นโยบายของชาติเกี่ยวกับการต่อต้านความยากจน ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและทางรอดของเขตเมืองชั้นใน ที่อยู่อาศัยและ
การรื้อสร้างใหม่ ระบบการขนส่งในเขตชุมชน บทบาทของรัฐบาลในเขตชุมชน ขนาดของเมือง สวัสดิการของผู้บริโภคและอนาคตของเขตชุมชนขนาดใหญ่


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...