อธิบายชุดวิชา

60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (6 หน่วยกิต)
Development Economics
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้สามารถอธิบายความหมายและแนวคิดของการพัฒนา และความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
          2. เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
          3. เพื่อให้สามารถอธิบายกระบวนการ เทคนิคและวิธีการในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
          4. เพื่อให้สามารถอธิบายแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดของการพัฒนาและความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวคิดและแบบจำลองความจำเริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ กระบวนการ เทคนิคและวิธีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการแก้ไข กรณีตัวอย่าง
ของการวางแผนพัฒนา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...