อธิบายชุดวิชา

60338 เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ (6 หน่วยกิต)
Technology and Economic Growth
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและสภาพการเป็นประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สามารถชี้ให้เห็นบทบาทของเทคโนโลยี
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
          2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยีในการประกอบการทางธุรกิจของภาคเอกชนรวมทั้งการเพิ่ม ศักยภาพการผลิต
          3. เพื่อให้สามารถอธิบายความหมายของนวัตกรรม การกระจายเทคโนโลยีและ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและสามารถชี้ให้เห็นนัยยะของเรื่องดังกล่าว
ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและภาวการณ์แข่งขันของประเทศในตลาดโลก
          4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาเทคโนโลยีต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในแง่ความเป็นอยู่ของประชากร โลกทัศน์ของ
ชุมชน ระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปัญหา ทางด้านแรงงาน
          5. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยี การสื่อสาร และเทคโนโลยีทางด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องเทคโนโลยี บทบาทของเทคโนโลยีในฟังก์ชันการผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการลงทุน ความหมายของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม บทบาทของเทคโนโลยีต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อิทธิพลของ
ตัวแปรทางเศรษฐกิจต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การกระจายเทคโนโลยี และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เทคโนโลยีและการประกอบการธุรกิจเอกชน การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก การวิเคราะห์นโยบายทางด้านเทคโนโลยี


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...