อธิบายชุดวิชา

60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ (6 หน่วยกิต)
Human Resource Economics
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ทราบและสามารถอธิบายถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการวางแผนและการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการวิเคราะห์และ ประเมินผลของการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
          3. เพื่อให้สามารถอธิบายและวิเคราะห์บทบาทการศึกษาทรัพยากรมนุษย์
          4. เพื่อให้สามารถอธิบายการวางแผนกำลังคน
          5. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ของรัฐ
          6. เพื่อให้มีความรู้ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐและเอกชน
คำอธิบายชุดวิชา
          ความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในฐานะเป็นปัจจัยที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์และทุนมนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับประชากร
การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกำลังคนในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ แนวคิดเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์
ระหว่างประชากรกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ การลงทุนทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับทุนมนุษย์ การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ และ
ประสิทธิผลนโยบายของรัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...