อธิบายชุดวิชา

60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)
Natural Resource and Environmental Economics
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
          2. เพื่อให้สามารถอธิบาย ปัญหา แนวนโยบาย ตลอดจนมาตรการของรัฐในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
          3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
          4. เพื่อให้สามารถอธิบาย แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
          5. เพื่อให้สามารถอธิบาย ปัญหา แนวนโยบาย ตลอดจนมาตรการของรัฐในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
          6. เพื่อให้สามารถประยุกต์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ความเสมอภาคและประสิทธิภาพในการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับของการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติระหว่างปัจจุบันและอนาคต ภาษีและเครื่องมือของรัฐในการจัดสรร
ทรัพยากร การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความเกี่ยวเนื่องระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของไทย แนวนโยบายและมาตรการของรัฐ การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรธรณี และที่ดิน
          แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดสรรทรัพยากรของสังคม เศรษฐศาสตร์กับการจัดการมลภาวะ มูลค่าของสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์
การลงทุนในโครงการของสังคม เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ความเกี่ยวเนื่องระหว่างการค้าระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม นโยบายและ
มาตรการของรัฐในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...