อธิบายชุดวิชา

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ (6 หน่วยกิต)
Agricultural Economics and Cooperatives
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกษตรสภาพทั่วไปของตลาดและการตลาด สถาบันและนโยบายการเกษตร
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของสหกรณ์ วิวัฒนาการของสหกรณ์ และการบริหารงานสหกรณ์
          3. เพื่อให้มีความสามารถในการนำเอาหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและหลักการบริหารงานของสหกรณ์ ไปประยุกต์ใช้
คำอธิบายชุดวิชา
          หน่วยผลิตทางการเกษตร ทรัพยากร อุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตและสินเชื่อการเกษตร การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร ตลาดและการตลาดสินค้าเกษตร
สถาบันการผลิตและธุรกิจการเกษตร ตลอดจนนโยบายการเกษตรอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของสหกรณ์ วิวัฒนาการของสหกรณ์ในต่างประเทศและในประเทศ
ไทย โครงสร้างและประเภทของสหกรณ์ การส่งเสริมสหกรณ์ การบริหารสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...