อธิบายชุดวิชา

60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน (6 หน่วยกิต)
Monetary Theory and Policy
วัตถุประสงค์
          เพื่อศึกษาเรื่องของเงินและเครดิต ธนาคารและสถาบันการเงิน ตลอดจนธนาคารกลาง โดยศึกษาในแง่หน้าที่และบทบาทที่ส่งผลกระทบต่อการเงินในระบบ
เศรษฐกิจ
คำอธิบายชุดวิชา
          ลักษณะและบทบาทของการเงินและเครดิต ระบบธนาคารพาณิชย์ การสร้างและการหดตัวของเงินฝาก แหล่งและการใช้เงินทุน ลักษณะของสถาบันการเงิน
อื่นๆ จุดประสงค์และหน้าที่ของธนาคารกลาง กลไกการควบคุมเงินในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น ระบบการเงินระหว่างประเทศเน้นถึงการเงินและ
การธนาคารของประเทศไทย บทบาทของเงินและเครดิตที่มีต่อราคาการจ้างงาน รายได้ประชาชาติ ดอกเบี้ยและดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ และนโยบาย
การเงินของประเทศไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...