อธิบายชุดวิชา

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Research Methodology and Information Technology for Economic Studies
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ทางด้านวิธีการวิจัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
          2. เพื่อให้สามารถอ่านและประเมินผลงานวิจัยได้
          3. เพื่อให้สามารถนำสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการตัดสินใจ
คำอธิบายชุดวิชา
          สาระสำคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยทั้งทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างแนวความคิด สมมติฐาน การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิจัย และการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย ความรู้เบื้องต้นในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยและในการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...