อธิบายชุดวิชา

60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม (6 หน่วยกิต)
Industrial Economics and Industrial Development
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้สามารถอธิบายโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม โครงสร้างและพฤติกรรมตลาด ตลอดจนพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจ การรวมกลุ่มของผู้ผลิต กลยุทธ์
ของการเข้าสู่อุตสาหกรรมและผลการปฏิบัติงาน
          2. เพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาการของนโยบายอุตสาหกรรมและบทบาทของ ต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรม
          3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย
คำอธิบายชุดวิชา
          โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างตลาด ความเป็นเจ้าของและการควบคุมจัดการพฤติกรรมธุรกิจ การเข้าสู่ตลาดของ
หน่วยธุรกิจ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างของตลาดในรูปแบบต่างๆ กับการดำเนินธุรกิจ การกำหนดราคาและปริมาณการผลิต การรวมกลุ่มแบบต่างๆ ของผู้ผลิต
ทฤษฎีการผลิตสมัยใหม่ ทฤษฎีแหล่งที่ตั้ง กลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจและผลการปฏิบัติงาน
          โครงสร้างและบทบาทของอุตสาหกรรม ทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาการของนโยบายอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
อุตสาหกรรม บทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ บทบาทของการรวมกลุ่มภูมิภาคในการพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ แหล่งเงินทุน
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...