อธิบายชุดวิชา

61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ (6 หน่วยกิต)
Human Behavior and Economic-business Ethics
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ในทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
          2. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความสำคัญของจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
          3. เพื่อให้สามารถปรับใช้และพัฒนาแนวคิดทางจริยธรรมที่สอดคล้องพฤติกรรมของมนุษย์ในทางเศรษฐกิจ และธุรกิจได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้พื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์ในทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ความสำคัญของจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึงการปรับใช้
แนวคิดทางจริยธรรมทั้งในระดับปัจเจกบุคคล องค์กรธุรกิจ ชุมชน สังคม และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในกิจกรรมเศรษฐกิจและธุรกิจ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ มีความ
เชื่อมโยงและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน การทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์และการปรับจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ บทบาทสำคัญในการสร้างความรับ
ผิดชอบที่มีต่อบุคคล องค์กรและสังคม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...