อธิบายชุดวิชา

61406 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ (6 หน่วยกิต)
Mathematical Economics and Econometrics for Business
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น
          2. เพื่อให้สามารถนำหลักและวิธีการคณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติไปประยุกต์ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา ทางธุรกิจ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับคณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติและความสัมพันธ์ในการใช้เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ เซต ระบบจำนวน ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
เรขาคณิตวิเคราะห์ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยทบต้น เวคเตอร์ เมตริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ ดิฟเฟอเรนซิเอชั่น อินทิเกรชั่น สมการดิฟเฟอเรนซ์ สมการดิฟเฟอเรนเชียล
การจัดลำดับ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น โดยเน้นการประยุกต์ในเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
          ทฤษฎีเศรษฐมิติ โดยเน้นสมการเดี่ยวและระบบสมการ การสร้างตัวแบบ การเลือกวิธีการประมาณค่าที่ดีที่สุด การพยากรณ์ และเทคนิคการจำลองค่า และ
ศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อแสดงการประยุกต์ในเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...