อธิบายชุดวิชา

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด (6 หน่วยกิต)
Production Economics and Marketing Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับปัจจัยการผลิต และระหว่างปัจจัยการผลิตด้วยกัน
          3. เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมองค์การที่เกี่ยวกับการตลาดยุคใหม่
          5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดยุคใหม่
          6. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาด
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ระบบการ
ผลิต การวางแผน และการควบคุมการผลิต ผลิตภัณฑ์การจัดการสินค้าคงคลัง และการบำรุงรักษา
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และวางแผนการตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การจัดการ
การสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์ตลาด ผู้บริโภค และพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ตลาด องค์การ และพฤติกรรมการซื้อขององค์การ การวิเคราะห์ตลาด
ในระดับต่างๆ การตลาดยุคใหม่กับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...