อธิบายชุดวิชา

61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ (6 หน่วยกิต)
Economics of Transportation and Logistics Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานการขนส่ง และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนการขนส่ง
          3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่ง
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการขนส่ง
          5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร
          6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์
          7. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมายของอุปสงค์และอุปทานการขนส่ง ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และอุปทานการขนส่ง ทางเลือกของการบริการการขนส่ง และการกำหนดเส้นทางการ
ขนส่ง ต้นทุนการขนส่ง การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่ง การวิเคราะห์อัตราค่าโดยสาร การจัดการธุรกิจการขนส่ง การจัดการการขนส่งผู้โดยสาร
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลจิสติกส์ การจัดการการขนส่งสินค้า การจัดหา การเก็บรักษา การควบคุม และการกระจายสินค้า การจัดการส่งสินค้าออกและการนำ
สินค้าเข้า พิธีการศุลกากร การทำประกันภัยสินค้า การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...