อธิบายชุดวิชา

70101 จิตวิทยาทั่วไป (6 หน่วยกิต)
General Psychology
คำอธิบายชุดวิชา
          การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ วิธีวัดพฤติกรรม สรีระของมนุษย์กับการแสดง
พฤติกรรม ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการรับรู้ การเรียน การคิดและการแก้ปัญหา เจตคติ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การปรับตัว พฤติกรรมทางสังคมมนุษย์
และการศึกษาผลงานวิจัยใหม่ๆ ทางจิตวิทยา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...