อธิบายชุดวิชา

70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น(6 หน่วยกิต)
General Principles of Law and Economics
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักเกณฑ์ทั่วไปของกระบวนการยุติธรรม กฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรม หนี้ ละเมิด ทรัพย์สินและเอกเทศสัญญา
ลักษณะซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ค้าประกัน จานอง จานา ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร และยา การคุ้ มครองผู้ บริโภค และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
ประจำวัน การเรียนรู้ เกี่ยวกับพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งนามาสู่การแบ่งแยกการทางานในระบบเศรษฐกิจกลไก และแนวคิดทาง เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต ปัญหาการผลิต การบริโภค การลงทุน การตลาด ตลอดจนแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจาวันของครอบครัว


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...