อธิบายชุดวิชา

70204 การจัดการทรั พยากรครอบครัวและชุมชน(6หน่วยกิต)
Family and Community Resources Management
คำอธิบายชุดวิชา
          ปรัชญา เจตคติ ค่านิยม และเป้าหมายในการดารงชีวิต ภาวะทางสังคม และเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของบุคคลทุกเพศ วัย ครอบครัว และ
ชุมชน การจัดการทรัพยากรบุคคล เงิน เวลา และทรัพยากรอื่ นๆ ของครอบครัว ชุมชน การนำ กระบวนการจัดการไปแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวทั้งในสภาวะปกติ
และสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การวางแผนการทางบประมาณ การใช้ จ่ายในครอบครัว การเป็นผู้ บริโภคที่ฉลาดสามารถเลือกซื้อหรือ
ใช้ จ่ายอย่างถูกต้อง


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...