อธิบายชุดวิชา

70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู(6หน่วยกิต)
Child Care and Development
คำอธิบายชุดวิชา
          ทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางร่างกายและพัฒนาการเด็ก ลักษณะและขั้นตอนการเจริญเติบโตของเด็กวัยต่างๆ ตั้งแต่อยู่ ในครรภ์มารดาจนถึงวัยรุ่น
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพฤติกรรมพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะบทบาท ของอาหารโภชนาการ ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการเลี้ยงดู
รวมทั้งการแล่นและของเล่น การป้องกันอุปัทวเหตุ วิธีการศึกษา พัฒนาการเด็ก รวมทั้ งศึกษาหน่วยงานที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับเด็ก


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...