อธิบายชุดวิชา

70311 ชีวเคมีพื้นฐาน (6หน่วยกิต)
Fundamentals of Biochemistry
คำอธิบายชุดวิชา
          องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์และชีวโมเลกุล กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้ องกับสิ่ งมีชีวิต ความสา คัญของเอนไซม์ วิตามิน เกลือแร่ ฮอร์โมน อิเล็กโทรไลต์
และของเหลวในร่างกาย ระบบการทางานของสิ่ งมีชีวิต ความผิดปกติทางพันธุกรรม สาเหตุ ของโรคที่เกิดจากปัญหาโภชนาการและกระบวนการทางชีวเคมี ชีวเคมีของ
พืชและการประยุกต์ชีวเคมี เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...