อธิบายชุดวิชา

70314 การผลิตและการใช้อาหาร(6หน่วยกิต)
Food Production and Utilization
คำอธิบายชุดวิชา
          ภาวะการผลิตและการใช้อาหารของประเทศ แนวโน้มของการผลิตกับจานวนประชากรของโลก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
การใช้เครื่องมือเกษตรแบบพื้นฐาน การใช้เครื่องมือทุ่นแรงการเกษตร เทคนิคการผลิตการบารุง รักษาพืชและสัตว์ การผลิตและการใช้อาหารที่คานึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม การแปรรูป การถนอมอาหาร และการกระจายอาหาร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...