อธิบายชุดวิชา

70423 การจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน(6หน่วยกิต)
Management of Child Care Centers
คำอธิบายชุดวิชา
          ศึกษาหลักการและปรัชญาของการจัดตั้งและวิธีดาเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนและโรงเรียนอนุบาล ตลอดจนวิธีการจัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างความพร้อมแก่เด็กวัยก่อนเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ ทฤษฎี และหลักการพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...