อธิบายชุดวิชา

71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (6 หน่วยกิต)
General Science
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์และทฤษฎีขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
          2. เพื่อให้เข้าใจวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเกิดเจตคติและค่านิยมทางวิทยาศาสตร์
          3. เพื่อให้เข้าใจหลักการของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในครอบครัว ตลอดจนเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในสังคม
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ แนวคิดพื้นฐานทางเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ในเรื่องของอะตอม สสารและปฏิกิริยาเคมี สารละลาย
กรด-เบส ธาตุและสารประกอบ สารประกอบอินทรีย์ ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม โครงสร้างและการทำงานของสารพันธุกรรม เพศและการกำหนดเพศ การเปลี่ยน
แปลงทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน จุลชีววิทยาเบื้องต้น ไฟฟ้าและระบบพลังงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้ในครอบครัวและ
สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์กับมนุษย์และสังคม ประโยชน์และการนำไปใช้


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...