อธิบายชุดวิชา

71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ (6 หน่วยกิต)
Consumer Protection and Consumer Behavior
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้รู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
          4. เพื่อให้สามารถศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
          5. เพื่อใช้ความรู้ในการหาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์
          6. เพื่อให้มีแนวทางการสร้างพลังของผู้บริโภคเพื่อการมีภาวะแวดล้อมด้านอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล สมาชิกในสังคมและ
ชุมชน หลักการและทฤษฏีพฤติกรรมสุขภาพ ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี พลังผู้บริโภคกับการสร้างสรรค์ภาวะแวดล้อม
ด้านอาหารที่เอื้อต่อสุขภาวะของคนไทย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภคตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...