อธิบายชุดวิชา

71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร (6 หน่วยกิต)
Principles of Food Management and Food Business
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดการจัดอาหารสำหรับบุคคลและครอบครัว
          2. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดรายการอาหาร การจัดอาหารสมส่วน และหลักการกำหนดอาหารในชีวิตประจำวัน
          3. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบและวิธีดำเนินงานธุรกิจอาหาร นับตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบ การเก็บรักษา การประกอบอาหารและการคิดคำนวณ
ต้นทุน
          4. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจอาหาร
          5. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด้านสารสนเทศเพื่อใช้ในงานธุรกิจอาหาร คอมพิวเตอร์และ ซอฟแวร์ เพื่อการจัดการ งานด้านอาหารและ
โภชนาการ
          6. การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจอาหาร และแนวโน้มสารสนเทศในงานธุรกิจอาหาร
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดการวางแผนและจัดการอาหารสำหรับครอบครัว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหาร การกำหนดรายการอาหารและหลักการเลือกซื้ออาหาร
การเก็บรักษา และการเตรียมประกอบอาหาร
          ระบบและวิธีดำเนินงานธุรกิจอาหาร นับตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบ การเก็บรักษา การประกอบอาหารและการจัดเสิร์ฟอาหาร และการคิดคำนวณต้นทุน
แนวทางการพัฒนาธุรกิจอาหาร หลักการด้านสารสนเทศเพื่อใช้ในงานธุรกิจอาหาร คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์เพื่อการจัดการงานด้านอาหารและโภชนาการ
การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจอาหาร แนวโน้มสารสนเทศในงานธุรกิจอาหาร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...