อธิบายชุดวิชา

71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร (6 หน่วยกิต)
Food Preservation and Processing Technology
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการถนอมและการแปรรูปอาหาร
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีการบรรจุอาหารระดับพื้นบ้านและระดับ อุตสาหกรรม
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบต่างๆ
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง การบำบัดและกำจัดนํ้าเสียจากกระบวนการผลิต อาหาร
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การเตรียมวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหาร อุปกรณ์และเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร ตลอดจนวิธีการบรรจุอาหาร
ทั้งในระดับพื้นบ้านและระดับอุตสาหกรรม ผลกระทบของวิธีการถนอมและแปรรูปอาหารต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งและ
เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิต


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...