อธิบายชุดวิชา

71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ (6 หน่วยกิต)
Statistics and Research in Food and Nutrition
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐาน
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถิติที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการวิจัยและกระบวนการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
          4. เพื่อให้สามารถเขียนโครงการวิจัยทางด้านอาหารและโภชนาการได้
          5. เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากผลงานการวิจัยทางอาหารและโภชนาการได้
คำอธิบายชุดวิชา
          คณิตศาสตร์พื้นฐาน สถิติที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย การแจกแจงความถี่ การวัดค่ากลาง การวัดการกระจาย การประมาณ
ค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการถดถอย การเขียนโครงการวิจัย หลักการวิจัยและกระบวนการวิจัยทางด้านอาหารและ
โภชนาการ การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากผลงานการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...