อธิบายชุดวิชา

71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร (6 หน่วยกิต)
Food Safety and Hygiene Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสุขลักษณะอาหาร และสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในอาหาร
          2. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายในอาหาร สาเหตุของการปนเปื้อนและผลต่อสุขภาพ
          3. เพื่อให้รู้และเข้าใจมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร
          4. เพื่อให้สามารถนำความรู้ด้านการจัดการสุขลักษณะอาหารมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการบริการอาหาร
คำอธิบายชุดวิชา
          ความสำคัญของสุขลักษณะอาหาร สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในอาหารของไทยและในระดับสากล อันตรายในอาหาร สาเหตุของการปนเปื้อนในอาหาร
การปนเปื้อนในอาหารกับการเจ็บป่วย การจัดการความเสี่ยง มาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริการ (การประยุกต์ใช้ระบบ
การจัดการคุณภาพเพื่อความปลอดภัยในอาหารและการจัดการอาหารตลอดจนห่วงโซ่การผลิต) การจัดการที่ดีในการเกษตร การปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี และการ
ปฏิบัติการที่ดีในโรงงาน (Good Agriculture Practice/Good Hygienic Practices/ Good Manufacture Practices) และระบบวิเคราะห์อันตรายและ
จุดควบคุมวิกฤติ (Hazard Analysis Critical Control Points) ในสถานประกอบการด้านอาหารทั้งอุตสาหกรรมอาหารและการบริการอาหาร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...