อธิบายชุดวิชา

71330 เศรษฐศาสตร์สาหรับธุรกิจอาหาร(6หน่วยกิต)
Economics for Food Business
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดการด้านธุรกิจอาหาร การวิเคราะห์ อุปสงค์และอุปทาน การวิเคราะห์ตลาดและการแข่งขัน การวางแผน
การผลิตและจาหน่าย การพยากรณ์และการตัดสินใจ การวิเคราะห์ต้นทุนและกาไร ลักษณะโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย แหล่งเงินทุนสาหรับ
กิจการอุตสาหกรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต ตลอดจนภาวะการผลิตและการ
ตลาดของอุตสาหกรรมอาหารของโลก


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...