อธิบายชุดวิชา

71333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร(6หน่วยกิต)
Information Systems for Food Business Management
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวความคิดด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการ การนาแนวคิดมาใช้กับการบริหารหรือการจัดการข้อมูลในธุรกิจอาหาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารข้อมูลด้านธุรกิจอาหาร อาทิ ระบบการกาหนดราคา การซื้อ การจัดจาหน่าย การควบคุมสินค้าในสต็อก การควบคุมคุณภาพ
การผลิต การทางานฝ่ายต่างๆ ข้อมูลทางด้านการตลาด ตลอดจนการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ และความมั่นคงในการเก็บรักษาข้อมูล


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...