อธิบายชุดวิชา

71412 อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร (6 หน่วยกิต)
Nutrition Education and Communication
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการให้โภชนศึกษา และการสื่อสาร
          2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจกลไกการให้การศึกษาและการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ บริโภคอาหารและโภชนาการ
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการโภชนศึกษาและการสื่อสาร พฤติกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การให้ความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการในห่วงโซ่อาหาร สถานการณ์สื่อในปัจจุบันกับ
อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการวิเคราะห์พฤติกรรมการกินอาหาร หลักการ ประเภท และวิธีการให้
การศึกษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค์ สภาพแวดล้อมของสื่อและการใช้สื่อกับกลุ่มเป้าหมายและการสร้าง
สรรค์สื่อที่เหมาะสม องค์ประกอบการสื่อสารเกี่ยวกับความเข้าใจ ความดึงดูดใจ การยอมรับและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้คำปรึกษาทางด้านอาหารและ
โภชนาการ การสร้างทีมงานเพื่อการให้การศึกษาและการสื่อสาร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...