อธิบายชุดวิชา

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต (6 หน่วยกิต)
Family and Community Resources Management for the Quality of Life
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
          2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนในการจัดการทรัพยากร ได้สอดคล้องกับความต้อง
การของสมาชิกครอบครัวทุกรุ่นอายุ
          3. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ทรัพยากรชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงสวัสดิการสังคมในทุกด้าน
          4. เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนในการพัฒนางานอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน คุณภาพชีวิตกับการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน การจัดการทรัพยากร
ครอบครัวด้านเวลา แรงงาน เงิน รวมถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการพัฒนาชีวิตครอบครัว ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ และการ
งานอาชีพ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน ทุนทางสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์
ในสังคม ตลอดจนการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในทุกด้าน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...