อธิบายชุดวิชา

80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย (6 หน่วยกิต)
Thai Social and Political History
วัตถุประสงค์
          เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยและผลกระทบที่มีต่อกระบวนการทางการเมืองไทย
คำอธิบายชุดวิชา
          วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทยซึ่งมีผลกระทบต่อระบบและกระบวนการทางการเมืองของไทยในสมัยต่างๆ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...