อธิบายชุดวิชา

80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย (6 หน่วยกิต)
Problems of Thai Political Development
วัตถุประสงค์
          เพื่อให้มีความเข้าใจปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย ในส่วนที่เป็นปัญหาของสถาบันและกระบวนการ ทางการเมืองไทย
คำอธิบายชุดวิชา
          พฤติกรรมในส่วนที่เป็นปัญหาของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ทั้งในส่วนที่เป็นฝ่ายผู้นำและประชาชน และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งมีบทบาททางการเมือง


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...