อธิบายชุดวิชา

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย (6 หน่วยกิต)
Thai Political Economy
วัตถุประสงค์
          เพื่อให้เข้าใจความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเมือง ในการวิเคราะห์การขยายตัวและการสร้างฐานอำนาจทางกลุ่มการเมือง
และกลุ่มเศรษฐกิจ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวความคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเมือง วิวัฒนาการของกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ในประเทศไทย ลักษณะทั่วไปและกลไกการ
ขยายตัว ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจประเภทต่างๆ การสร้างฐานอำนาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มการเมือง และการสร้างฐานอำนาจทางการเมือง
ของกลุ่มเศรษฐกิจในสมัยต่างๆ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...