อธิบายชุดวิชา

80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย (6 หน่วยกิต)
Political Problems in the Regions and Minority Groups in Thailand
วัตถุประสงค์
          ให้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขการเมืองส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยของไทย
คำอธิบายชุดวิชา
          สภาพกายภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ และชนกลุ่มน้อยของไทย แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย
ของไทย นโยบายในการแก้ไขปัญหาการเมืองไทยในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...