อธิบายชุดวิชา

80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ (6 หน่วยกิต)
Thailand and Foreign Relations
วัตถุประสงค์
          ให้เข้าใจวิธีการกำหนดนโยบายต่างประเทศ และผลกระทบที่มีต่อการเมืองการปกครองไทย
คำอธิบายชุดวิชา
          ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ปัจจัยและกระบวนการในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยในสมัยต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ต่างประเทศ ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อการเมืองการปกครองไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...