อธิบายชุดวิชา

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
An Introduction to Political Research
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญาของศาสตร์ ตลอดจนวิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ได้
          2. เพื่อให้สามารถนำระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณมาใช้ในการวิจัยทาง รัฐศาสตร์ของไทยได้
          3. เพื่อให้สามารถระบุปัญหาอุปสรรคของการวิจัยรัฐศาสตร์ไทยได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ปรัชญาของศาสตร์และปรัชญาของรัฐศาสตร์ วิธีการแสวงหาความรู้และขอบข่ายของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยทางรัฐศาสตร์
การวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กระบวนการขั้นตอนของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ปัญหาอุปสรรคและทิศทางของการวิจัยรัฐศาสตร์ไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...