อธิบายชุดวิชา

81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ (6 หน่วยกิต)
Policy, Project and Project Management
วัตถุประสงค์
          เพื่อให้เข้าใจและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องวิธีการศึกษาวิเคราะห์ในกระบวนการการกำหนดนโยบาย และวิธีการในการวางโครงการ และการ
บริหารโครงการ
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักพื้นฐาน วิธีการ กระบวนการและวิธีการศึกษาวิเคราะห์ในการกำหนดนโยบายและในการวางโครงการ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมและพลวัตของแหล่งอำนาจ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์โครงการในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการ วิธีการและปัญหาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่การแสวงหา การยอม
รับ การวางแผน การจัดรูปหน่วยงาน บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้จัดโครงการ การควบคุมติดตามความก้าวหน้า การรายงานผล การจัดระบบข่าวสาร และการ
ป้อนกลับ ทั้งนี้จะศึกษากรณีตัวอย่างของไทยด้วย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...